A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Żłobek przy Przedszkolu „Kraina Marzeń”

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.06.04.01-30-0045/15
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-07-2016r. do 31-10-2017r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 536 904,88 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 456 369,14 PLN
WNIOSKODAWCA: Przedszkole Językowo-Artystyczne „Kraina Marzeń”
PARTNER PROJEKTU: Eurodoradztwo sp. z o.o.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 23 osób w wieku 18-65 lat zamieszkujących miasto Poznań, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie przy Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Kraina Marzeń” 23 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka do 31.10.2017r.

Grupa docelowa:

Grupę dolecową projektu stanowią 23 kobiety oraz ich dzieci w wieku do 3 lat (nie objęte dotychczas opieką w formie zinstytucjonalizowanej), zamieszkujące miasto Poznań, w tym 12 z nich to osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, a 11 to osoby pracujące (umowa na czas określony, opiekująca się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym).

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

 1. Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na potrzeby żłobka.
 2. Wyposażenie żłobka w meble i sprzęty niezbędne do funkcjonowania żłobka.
 3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka.
 4. Doradztwo i poradnictwo (w tym utworzenie i aktualizacja IPD) dla 12 Uczestniczek pozostających bez pracy
 5. Szkolenia zawodowe dla 12 Uczestniczek pozostających bez pracy
 6. Staże zawodowe 12 Uczestniczek pozostających bez pracy

Planowane rezultaty projektu:

 1. Wzrost poziomu aktywności zawodowej 23 kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. Utworzenie 23 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka.
 3. Aktywizacja zawodowa 12 kobiet pozostających bez pracy poprzez udział w doradztwie i poradnictwie zawodowym.
 4. Nabycie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego poprzez udział 12 kobiet pozostających bez pracy w stażach zawodowych.
 5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 40%-łącznie w projekcie zatrudnienie podejmie min. 5 osób.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy - z dnia 9.12.2016 .pdf
Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe - z dnia 24.01.2017 .pdf

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com