Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.08.02.01-10-0095/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 580 582,40 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 343 495,04 PLN

Główny cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.70% spośród 120 uczestników projektu (w tym 72 kobiety i 48 mężczyzn) po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, należących do grup znajdujących się w szczególnie .trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na obszarach wiejskich woj. łódzkiego, szczególnie na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia, oraz podjęcie zatrudnienia przez min.54 os. dzięki udziałowi w formach wsparcia w projekcie dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego UP w okresie 01.03.2017-31.07.2018

Grupę docelową stanowi:

120 osób po 29 roku życia pozostających bez pracy – 96 bezrobotnych (w tym 48 długotrwale bezrobotnych) oraz 24 osoby bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • min. 40% (48 os.) będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne,
 • min. 30% (36 os.) to osoby o niskich kwalifikacjach
 • min. 10% (12 os.) będą stanowić osoby niepełnosprawne
 • min. 70% (84 os.) będą stanowić osoby zamieszkałe na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, tomaszowski, zgierski)
 • 100% (120 os.) będzie pochodzić z obszarów słabo zaludnionych (kategoria 3 wg DEGURBA)

Wsparcie:

 1. Blok „Mój indywidualny plan działania – IPD” (4h/os)
 2. Blok pośrednictwo pracy (8h/os)
 3. Blok „Mój warsztat umiejętności społeczno-zawodowych” (indywidualne poradnictwo zawodowe dla ON) (6h/os)
 4. Blok szkolenia zawodowe
 5. Blok „Praktyka czyni mistrza – staże zawodowe” (3m-ce/os)

Dla każdego UP zostanie przedstawiona oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych – IPD. Wszyscy UP wezmą udział w pośrednictwie pracy i stażach w celu nabycia doświadczenia zawodowego oraz w szkoleniach zawodowych – gdyż brak im kwalifikacji/kompetencji jakie są obecnie wymagane na rynku pracy. Ponadto osoby niepełnosprawne (12 os.) zostaną objęte poradnictwem zawodowym. Na zakończenie udziału w szkoleniu zawodowym uczestnik weźmie udział w egzaminie w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, co przyczyni się do zwiększenia jego szans na zatrudnienie.

Rezultaty:

 • 120 osób zostanie objętych wsparciem w ramach projektu
 • Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
  • min. 36% dla osób w wieku 50+
  • min. 39% dla kobiet
  • min. 36% dla osób z niepełnosprawnościami
  • min. 30% dla osób długotrwale bezrobotnych
  • min. 38% dla osób o niskich kwalifikacjach

Harmonogramy:

Harmonogram Maj 2017 .pdf
Harmonogram Lipiec 2017 .pdf
Harmonogram Sierpień 2017 .pdf
Harmonogram Luty-Marzec 2018 .pdf

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Szkolenia z dnia 05.04.2017r »
Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy z dnia 07.06.2017r »
Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com