Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2010

Zatrudnienie w cenie

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0323/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 383 904,83 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 026 319,10 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.70% spośród 276 osób z grupy docelowej (152 kobiet i 124 mężczyzn) z obszaru powiatów proszowickiego, miechowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, limanowskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min.117 osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie-dopasowanych indywidualnie do każdego uczestnika w okresie 01.06.2016-31.05.2018.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 276 osób (152K i 124M) to osoby wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z grup: 20% GD stanowią osoby powyżej 50 r.ż.; 20% GD stanowią osoby długotrwale bezrobotne; 32% GD to os. z niepełnosprawnościami; 60% GD osoby o niskich kwalifikacjach; 55% GD to kobiety. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby powyżej 50 r.ż. stanowią powyżej 50% uczestników projektu. Osoby opiekujące się osobami zależnymi stanowią powyżej 10% Uczestników Projektu i projekt przewiduje poradnictwo z zakresie organizacji opieki nad osobą zależną. 100% Uczestników stanowią mieszkańcy powiatów województwa małopolskiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa; są to powiaty: proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski, limanowski.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: minimum 25 osób biernych zawodowo i minimum 249 osób spośród bezrobotnych
  • Osoby, które uzyskają zatrudnienie po opuszczeniu programu to: minimum 107 osób spośród osób bezrobotnych, minimum 12 osób spośród biernych zawodowo

Działania w projekcie:

Aby w znaczny sposób poprawić sytuację osób z Grupy Docelowej na rynku pracy wnioskodawca zaplanował następujące wsparcie dla odbiorców projektu:

  1. IPD;
  2. pośrednictwo pracy;
  3. Grupowe poradnictwo zawodowe, Poradnictwo psychologiczne,
  4. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”,
  5. Staże zawodowe,
  6. Szkolenia/doradztwo z zakresu opieki nad osobą zależną,
  7. Pokrycie kosztów opieki nad osobą zależną,
  8. Wsparcie w postaci finansowania kosztów dojazdu/zakwaterowania w związku z podjęciem zatrudnienia

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Szkolenie zawodowe »
Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy »
Zapytanie ofertowe - Doradca zawodowy »
Zapytanie ofertowe - Doradca zawodowy (nr 1/MAŁ/2016 z dnia 16.09) Anulowano
Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com