A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

WYKLUCZENIE? WYKLUCZONE!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLU.11.01.00-06-0072/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 978 346,25 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 831 594,31 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.56% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze gmin Rudnik, Łopiennik Gór., Kraśniczyn, Izbica, Grabowiec, Krasnobród, Łabunie, Miaczyn, Firlej, Jeziorzany, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.IX.2017-30.IX.2018.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są osoby wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności.:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia,
  • osoby bezrobotne,
  • osoby objęte programem POPŻ.

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  2. warsztat kompetencji psychologiczno-społecznych;
  3. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  4. trening kompetencji i umiejętności społecznych
  5. Szkolenia
  6. Staże zawodowe

Zapytania ofertowe:

Warsztaty kompetencji psychologiczno-społecznych - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip
Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip
Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip
Doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip
Trening kompetencji i umiejętności społecznych - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com