A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2010
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

WYKLUCZENIE? WYKLUCZONE!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-7928/17

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min. 34% osób z grupy docelowej i zatrudnieniowej wśród min.22% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 80 osób zagrożonych ubóstwem lub Wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku.

Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12.III.2004 o pomocy społecznej/kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną- minimum 40% uczestników projektu
  • osoby niepełnosprawne – minimum 20% uczestników projektu
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z 20.IV.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – minimum 15% uczestników projektu
  • osoby korzystające z PO PŻ – minimum 10% uczestników projektu.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji i minimum 80% uczestników projektu to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia.

Planowane działania:

  1. Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu IPD dla 80 osób, 6h/osobę,
  2. Zintegrowane poradnictwo rodzinne – zajęcia grupowe, indywidualne konsultacje dla 40 osób,
  3. Pośrednictwo Pracy dla 60 osób,
  4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 40 osób,
  5. Szkolenie Zawodowe Szyte na miarę dla 40 osób, 90h/osobę,
  6. Staże zawodowe dla 30 osób, staże 4 miesięczne.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne .zip

Zapytania ofertowe:

Doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 1.02.2018 .zip
Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 1.02.2018 .zip
Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com