A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Widoki na przyszłość

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30- 0037/15
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-06- 2016r. do 30-09- 2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 523 190,96 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 294 712,32 PLN

Cel projektu:

Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa 50 osób niepełnosprawnych (30 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy Chodzież, Chodzież - gmina wiejska, Margonin, Szamocin, Jastrowie, Okonek, Tarnówka - gmina wiejska, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska, Wyrzysk w województwie wielkopolskim. Projekt realizowany będzie na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych będących jednocześnie obszarami o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Poradnictwo zawodowe (08.2016-05.2017)
 2. Pośrednictwo pracy (09.2016-08.2017)
 3. Aktywizacja społeczna (06.2016-08.2018)
 4. Szkolenia zawodowe (01.2017-03.2018)
 5. Staże zawodowe (04.2017-06.2018)
 6. Zatrudnienie wspomagane (06.2016-09.2018)
 7. Blok warsztatów (12.2016-09.2018)

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 1. Każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, co pozwoli na stworzenie ścieżki reintegracji dostosowanej indywidualnie do Uczestnika
 2. Nabycie kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy, aktywizacji społecznej także w postaci udziału w cyklu warsztatów,
 3. Nabycie kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego rynku pracy poprzez udział w szkoleniach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika,
 4. Nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział 30 Uczestników Projektu w stażach zawodowych,
 5. Uzyskania wsparcia w postaci zatrudnienia wspomaganego dla 5 Uczestników Projektu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 6. W efekcie co najmniej 23 Uczestników Projektu osiągnie wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej, a 9 spośród nich uzyska zatrudnienie/samozatrudnienie.
 7. W przypadku Uczestników o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności co najmniej 2 Uczestników Projektu osiągnie wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej, a 1 z nich podejmie zatrudnienie/samozatrudnienie

Zapytania ofertowe:

usługi doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa prawnego itp. - zapytanie ofertowe z dn. 04.07.2016 .zip
Realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej - zapytanie ofertowe z dn. 07.11.2016 .zip
Realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej - zapytanie ofertowe z dn. 27.12.2016 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com