Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2010

Razem przeciw wykluczeniu!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMP.09.01.02-12-0131/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 659 606,72 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 410 665,71 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społeczno-zawodowej wśród min 56% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności osób zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem oraz objętych POPŻ, zamieszkujących na obszarach powiatu: limanowskiego,gorlickiego,nowotarskiego,nowosądeckiego,tarnowskiego,dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w okresie 01.10.2016-31.03.2018.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnym wykluczeniem (min. 80% grupy docelowej) oraz osoby korzystające z POPŻ(min.30% grupy docelowej), a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- tj.min.6 członków rodzin UP.

Uczestnikami projektu są osoby z obszarów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

  • Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację–56%
  • Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie–22%

Działania w projekcie:

Aby w znaczny sposób poprawić sytuację osób z Grupy Docelowej na rynku pracy wnioskodawca zaplanował następujące wsparcie dla odbiorców projektu:

  1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP
  2. Poradnictwo psycholog. i psychospołeczne
  3. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
  4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych uczestników projektu
  5. Szkolenia
  6. Pomoc Asystenta osób niepełnosprawnych
  7. Staże zawodowe
  8. Terapia rodzinna

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy z dnia 05.07.2017r
Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy z dnia 16.06.2017r Nie rozstrzygnięto
Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com