A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Razem przeciwko wykluczeniu!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0107/16
WNIOSKODAWCA: EURODORADZTWO sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-05-2017r. do 30-09-2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 975 926,50 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 927 130,17 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród 100% osób z GD oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem, osób objętych POPŻ, osób niepełnosprawnych, osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkujących na obszarze OSI powiatu: chodzieskiego, złotowskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.05.2017-30.09.2018.

Obszar realizacji projektu.

Województwo wielkopolskie:

 • powiat chodzieski - gminy: Chodzież, gm. Chodzież – gmina wiejska, gm. Margonin, Szamocin,
 • powiat czarnkowsko – trzcianecki – gminy: Wieleń, Krzyż Wielkopolski,
 • powiat wągrowiecki- gminy: Damasławek –gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska,
 • gminy złotowski : Jastrowie, Okonek, Tarnówka –gmina wiejska, Tarnówka – gmina wiejska.

Grupa docelowa:

100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby w ich otoczeniu:

 • min. 80% grupy stanowić będą osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zg.z ust.z dn.12.III.2004 r.o pom.społ. lub kwalifikują się do objęcia pomocą społeczną (spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ust.o pom.społ.),
 • min. 20% UP to osoby niepełnosprawne -20 os., w tym os. o lekkim stopniu niepełnosprawności-10 os., osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospr.-7 os; osób z niepełn. sprzężonymi/z niepełnosprawnością intelekt./z zaburzeniami psychicznymi – 3 os,
 • min. 40% UP to osoby należące do III profilu pomocy,
 • min.10% UP stanowią osób objętych POPŻ,
 • min.20% UP to osoby doświadczające wielokrotnego wyklucz.,
 • 100% UP to osoby z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowego (regionalne OSI),
 • 100% UP to osoby z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszającej się perspektywach rozwoj.(OSI).

Wsparcie w ramach projektu:

 1. Blok „Mój indywidualny plan działania – IPD”
  spotk.x 3h/UP x 100 UP = 300 h
  Zwrot kosztów dojazdu.
 2. Blok „Mój warsztat kompetencji psychologicznospołecznych”
  zajęcia grupowe 20 godz./gr x 10 gr,
  zajęcia indywidualne 4 spotk.po 2 h/UP x 100 UP = 800 h
  Zakres: motywacja i samoocena, asertywność, komunikacja międzyludzka, poprawa własnego wizerunku, dokonanie adekwatnej oceny siebie, nabywanie i rozwój umiejętności podejmowana decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, decyzje związane z życiem osobistym, mocne/słabe strony, samopoznanie
  UP zostaną zapewnione zwroty kosztów dojazdu na zajęcia, a w czasie zajęć gr. zostanie zapewniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, soki, ciastka, słodkie i słone przekąski).
 3. Blok poradnictwo zawodowe
  Zajęcia indywidualne z każdym UP:
  6 godz. /UP x 100 UP = 600 godz
  3 spotk.po 2 godz./os.
  Tematyka: odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, możliwości rozwoju, motywacja, samoocena, radzenie sobie ze stresem, aktywne metody poszukiwanie pracy,redagowanie dokumentów aplikacyjnych CV, LM itp. dokonywanie adekwatnej oceny możliwości i szans zawodowych Zwrot kosztów dojazdu.
 4. Blok trening kompetencji i umiejętności społecznych
  zajęcia grupowe 10 gr x 16godz./gr (ok.2-3spotk. po 1-2 godz./os.)
  zajęcia indywidualne dla UP; 100 UP x 5h/os = 500 h
  Zakres: nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości, podstaw. zasady komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejm.nowych zadań; samodzielne podejm.decyzji, autodiagnoza, asertywność, konflikt, jego źródeł, sposoby jego rozwiązywania; radzenie sobie z krytyką; umiejętności negocjacyjne i mediacyjne w sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych. UP podczas zadania zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, serwis kawowy podczas zajęć gr.
 5. Blok „Aktywizacja edukacyjna” – szkolenia zawodowe dla uczestników
  Szkolenia zawodowe będą realizowane dla 70 UP
  Każde szkolenie trwać będzie ok.80-120 h (śr.100 h/os.).
  Szkolenia zostaną dobrane dla UP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami oraz będą uwzględniały specyfikę regionalnego rynku pracy.
  Każde szkoleni kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym
  Częstotliwość: śr.4-5 x tyg.; max.7 h/dzień
  Dla UP zapewnione będzie : wyżywienie ciepłe, serwis kawowy, materiały szkoleniowe (podręczniki, teczka, notes, długopis).
  Stypendium szkoleniowe : 500 zł netto
 6. Blok „Praktyka czyni mistrza!” - STAŻE ZAWODOWE
  Wsparciem zostanie objętych 60UP x 3 mies./UP
  Liczba godzin podczas staży dla ON nie będzie przekracz.: 7h/dzień, 35h/tyg., zaś dla os. pełnosprawnych: 8 h/dzień i 40h/tyg.
  Staże odbywać się będą u wielkopolskich pracodawców.
  Stypendium stażowe: 1280 zł netto + zwrot kosztów przejazdu
  W ramach projektu zapewnione badania lekarskie na staże.

Wskaźniki w projekcie

Wskaźniki produktu:

a) Wskaźniki kluczowe:
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 100 (60 K, 40 M)
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 20 (12 K , 8M)
b) Wskaźniki specyficzne dla projektu:
 1. Liczba osób objętych Indywidualnym Planem Działania (IPD) lub dokumentem równoważnym. 100 (60 K, 40 M)
 2. Liczba osób która podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym. 100 (60 K, 40 M)
 3. Liczba osób, która uzyskała dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji. 100 (60 K, 40 M)
 4. Liczba osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 10 (6 K, 4 M)
 5. Liczba osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności objętych wsparciem w projekcie. 10 (6 K, 4 M)
 6. Liczba osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem w projekcie. 10 (6 K, 4 M)
 7. Liczba osób należących do III profilu pomocy objętych wsparciem w projekcie. 40 (24 K, 16 M)
 8. Liczba osób lub rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, objętych wsparciem w projekcie. 20 (12 K, 8 M)
 9. Liczba osób niemających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy, zobowiązanych do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy po ukończeniu udziału w projekcie. 15 (10 K, 5 M)
 10. Liczba osób zamieszkałych na obszarach o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI). 100 (60 K, 40 M)
 11. Liczna osób zamieszkałych na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI), objętych wsparciem w projekcie. 100 (60 K, 40 M)
Wskaźniki rezultatu:

a) Wskaźniki kluczowe:
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 20 (12 K , 8M)
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 70 (42 K , 28M)
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 30 (18 K , 20M)
b) Wskaźniki specyficzne dla projektu:
 1. dla osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej wynosi - minimum 56 % 51 ( 31 K, 20 M)
 2. w tym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – minimum 22 % 20 (12 K, 8 M)
 3. dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej wynosi – minimum 46 % 5 (3 K, 2 M)
 4. w tym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – minimum 12 % 2 (1 K, 1 M)

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne .zip


Zapytania ofertowe:

Indywidualne doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 17.07.2017 .zip
Sale szkoleniowe - zapytanie ofertowe z dn. 17.07.2017 .zip
Warsztaty kompetencji psychologiczno-społecznych - zapytanie ofertowe z dn. 17.07.2017 .zip
Indywidualne poradnictwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 01.08.2017 .zip
Szkolenie zawodowe (pracownik administracyjny) - zapytanie ofertowe z dn. 07.05.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com