Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2010

Razem przeciw wykluczeniu!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-6121/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 770 565,38 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 616 452,30 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społeczno-zawodowej wśród min 56% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarze województwa mazowieckiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.VI.-31.V.2018r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu projektu stanowi 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami (min. 50% GD), osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy (20% GD), osoby korzystające z POPŻ (min.30% grupy docelowej).

Ponadto min 90% GD to osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem, min 10% GD to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, min 60% to kobiety.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie –22% GD
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym, poszukujących pracy po zakończeniu udziału w projekcie–56% GD

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

 1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 3. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych uczestników projektu;
 5. Szkolenia
 6. Staże zawodowe

Harmonogramy:

 1. Harmonogram - Blok 1 - indywidualne
 2. Harmonogram - Blok 2 - grupowe
 3. Harmonogram - Blok 2 - indywidualne
 4. Harmonogram - Blok 3
 5. Harmonogram - Blok 4

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Poradnictwo zawodowe z dnia 14.08.2017 r. - anulowane
Zapytanie ofertowe - Poradnictwo zawodowe z dnia 16.08.2017 r.

Rozeznania cenowe:

Rozeznanie cenowe - Wynajem sal z dnia 10.08.2017 r.
Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuro@doradztwoeuropejskie.com