Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Praca z pasją - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy

O projekcie

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki jako Beneficjent projektu „Praca z pasją – program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy” zaprasza kobiety w wieku 18-29 lat zamieszkujące na terenie powiatu: głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego oraz zgorzeleckiego do udziału w projekcie.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego przydatnych na lokalnym rynku pracy oraz podniesienie szans na uzyskanie zatrudnienia przez 105 kobiet niepracujących, nieuczących i niekształcących się osób w wieku 18-29 (młodzież NEET).

Obszary realizacji (powiaty):

Województwo Dolnośląskie, powiaty: zgorzelecki, głogowski, lubiński, polkowicki.

Okres realizacji projektu:

01.11.2016-31.10.2018 r.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest wyłącznie do młodych kobiet w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje,
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych.

Uwaga! Ze wsparcia nie mogą skorzystać następujące grup:
-młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
- matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
-absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
- absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu
- matki przebywające w domach samotnej matki
- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Oferowane formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe, w czasie którego zostanie wypracowany Indywidualny Plan Działania dla każdego z uczestników.
  Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na spotkania.
 2. Wsparcie psychologiczne mające na celu indywidualne wsparcie na etapie aktywizacji zawodowej.
  Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na spotkania.
 3. Szkolenia zawodowe mające na celu zdobycie określonych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, indywidualnie dopasowanych do Uczestniczek i oczekiwań rynku pracy.
  W okresie szkoleń Uczestniczka otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł/h, zwrot kosztów przejazdu.
 4. Staże zawodowe dla 85 Uczestniczek projektu bezpośrednio u pracodawców w regionie. Będą one dostosowane do predyspozycji zdrowotnych, wykształcenia i kwalifikacji każdej z Uczestniczek. Czas trwania stażu 3 miesiące.
  W okresie stażu przewidziana jest wypłata stypendium stażowego w wysokości 1 900,00 zł brutto, zwrot kosztów dojazdu oraz badania medycyny pracy.
 5. Wsparcie dotacyjne i pomostowe dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. Wsparcie przewidziane dla 20 osób, u których na etapie doradztwa zawodowego zdiagnozowano predyspozycje oraz motywacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przyznanie dotacji zostanie poprzedzone szkoleniami i doradztwem biznesowym.
  Wartość przewidzianej dotacji: 18 000,00 zł dodatkowo przez 6 miesięcy każdy z uczestników otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości 500 zł miesięczne. Przewidziany jest także zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Identyfikacja potrzeb UP, opracowanie
i monitorowanie realizacji Indywidualnego Planu Działania dla 105 UP »

Zapytanie ofertowe nr 2 - Pośrednictwo pracy dla 105 UP »
Zapytanie ofertowe nr 3 - Identyfikacja potrzeb UP, opracowanie
i monitorowanie realizacji Indywidualnego Planu Działania dla 105 UP (nierozstrzygnięte) »

Zapytanie ofertowe nr 4 - Identyfikacja potrzeb UP, opracowanie
i monitorowanie realizacji Indywidualnego Planu Działania dla 105 UP »

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com