A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2010

Od wykluczenia do zatrudnienia

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-9702/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 876 140,96 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 500 912,77 PLN
OKRES REALIZACJI: 01.08.2018-31.07.2020

Cel projektu:

Cel głównym projektu jest poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 140 os. dorosłych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zjawiskiem ubóstwa z powiatu białobrzeskiego, ostrołęckiego, płockiego do 31.07.2020 r.

Grupa docelowa

Grupę docelowa projektu stanowi 140 os.(84K i 56M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osób korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust. z dn.12.III.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmn.1 z warunków określonych w art. 7ust.), osoby z niepełnosprawnością (min.15%GD), osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 20.IV.2004 o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (min.20%GD),osoby korzystające z PO PŻ (min. 10% GD).

Projekt skierowany jest wyłącznie do gr: min 90%GD os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia, a 10% o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności. Min.60% GD będą stanowić kobiety. Projekt skierowany jest do GD z terenu woj. mazowieckiego – osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze Województwa Mazowieckiego zgodnie z K.C.

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  • szkolenia;
  • staże zawodowe.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne .zip
Regulamin rekrutacji .docx

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com