A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Nowy cel - AKTYWIZACJA!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0061/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 979 689,50 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 832 736,07 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród minimum 70% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności osób zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem, osób objętych POPŻ, osób niepełnosprawnych, osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkujących na obszarach wiejskich OSI powiatu chodzieskiego, złotowskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okr.VI.2018-X.2019.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób (60K i 40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób w ich otoczeniu. Struktura grupy docelowej:

 • min.80% grupy docelowej stanowić będą osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust.z 12.III.2004 r.o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • min.60% grupy docelowej to kobiety,
 • min.60% grupy docelowej – osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • 20% grupy docelowej to osob doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 • min.30% grupy docelowej to osoby niepełnosprawne,
 • min.10% grupy docelowej (10os.) to osoby:
  - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (min.6 os.);
  - z niepełnosprawnością sprzężoną/z niepełnosprawnością intelektualną (min.4 os.)
 • 100% grupy docelowej to osoby wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (reg.OSI),
 • 100% grupy docelowej to osoby z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwoju (OSI).

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

 1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 3. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 4. trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 5. Szkolenia;
 6. Staże zawodowe.

Zapytania ofertowe:

Doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 27.08.2018 .zip Szkolenie - zapytanie ofertowe z dn. 25.10.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com