Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

NOWE MOŻLIWOŚCI!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-9778/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 993 152,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 794 521,60 PLN

Cel projektu:
Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min. 34% osób z grupy docelowej i zatrudnieniowej wśród min.22% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie: 01.VI.2018-31.V.2020.

Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12.III.2004 o pomocy społecznej/kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną
  • osoby niepełnosprawne – minimum 30% uczestników projektu
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z 20.IV.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – minimum 20% uczestników projektu
  • osoby korzystające z PO PŻ – minimum 10% uczestników projektu
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji i minimum 90% uczestników projektu to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia oraz 10% uczestników to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Działania w projekcie:

  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  3. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  4. Szkolenia
  5. Staże zawodowe

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 2.11.2018 .zip
Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 2.11.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com