A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Nowa szansa – lepsze jutro!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLU.11.01.00-06-0034/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 963 338,75 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 818 837,93 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.II.2018-28.II.2019.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (42K i 28 M)-są to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego w tym w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)-będą stanowić 100% grupy docelowej -są to głównie osoby o stopniu lekkim i umiarkowanym
 • osoby pozostające bez zatrudnienia
 • osoby bezrobotne - wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ust.z dn.20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotne (min.30% grupy docelowej
 • osoby o niskich kwalifikacjach (min.40% grupy docelowej)
 • min.10% grupy docelowej – osoby objęte POPŻ

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

 1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
 2. warsztat kompetencji psychologiczno-społecznych;
 3. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 4. trening kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Szkolenia
 6. Staże zawodowe

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 4.06.2018 .zip
Doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 4.06.2018 .zip
Warsztaty kompetencji - zapytanie ofertowe z dn. 4.06.2018 .zip
Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 30.08.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com