A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2010
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Nowa szansa - lepsze jutro!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-8169/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 787 746,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 630 196,80 PLN

Cel projektu:
Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min. 34% osób z grupy docelowej i zatrudnieniowej wśród min.22% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie: 01.IV.2018-31.III.2019.

Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12.III.2004 o pomocy społecznej/kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną
  • osoby niepełnosprawne – minimum 30% uczestników projektu
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z 20.IV.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – minimum 20% uczestników projektu
  • osoby korzystające z PO PŻ – minimum 10% uczestników projektu.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji i minimum 90% uczestników projektu to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia oraz 10% uczestników to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Działania w projekcie:
W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  3. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  4. Szkolenia
  5. Staże zawodowe

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne .zip
Regulamin rekrutacji .pdf

Zapytania ofertowe:

Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 23.08.2018 .zip
Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 23.08.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com