A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowa szansa – lepsze jutro!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-C076/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 914 417,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 777 254,45 PLN

Cel główny projektu:
Podniesiony poziom aktywności społeczno-zawodowej wśród min 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób z Grupy Docelowej z obszaru województwa łódzkiego, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 1.VI.2017-31.V.2018.

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (42K i 28M) - są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

 1. osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dn.20 kw. 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy-min.40% GD,
 2. osoby z niepełnosprawnościami-min.70%GD (głównie w stanie lekkim i umiarkowanym),
 3. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dn.12 III 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej)-min.60% GD,
 4. Kobiety-min.60% GD,
 5. osoby korzystające z POPŻ - min.10% GD.

Projekt skierowany jest do GD z obszaru województwa łódzkiego – Uczestnikami projektu są osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego.

Rezultaty to m.in.:

 1. 70 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie,
 2. wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej ogółem : min. 56%, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 22%,
 3. dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną/z niepełnosprawnościami sprzężonymi: wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej -min.46%,wskaźnik efektywności zatrudnieniowej-min.12%.

Zadania:

 1. IDENTYFIKACJA POTRZEB UP-IPD
  Dla każdego UP zostanie przeprowadzona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych -IPD.
 2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE
 3. POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE
  Wszyscy UP wezmą udział w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i wsparciu psychologiczno-społecznym
 4. SZKOLENIA ZAWODOWE "SZYTE NA MIARĘ" dla 56 osób
  Szkolenia w projekcie będą prowadzić do uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie UP.
 5. STAŻE ZAWODOWE dla 42 osób

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie .docx
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .docx
Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące poinformowania o sytuacji na rynku pracy .docx
Formularz rekrutacyjny .docx
Umowa uczestnictwa .docx
Harmonogram .docx
Harmonogram 2 .xlsx
Harmonogram 3 .xls
Staże realizowane w projekcie .pdf

Zapytania ofertowe:

Indywidualne doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 19.06.2017 .zip
Indywidualne pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 19.06.2017 .zip
Indywidualne poradnictwo psychologiczne - zapytanie ofertowe z dn. 19.06.2017 .zip
Kompleksowa usługa szkoleniowa dla grupy ok 10 osób - zapytanie ofertowe z dn. 20.08.2017 .zip
Kompleksowa usługa szkoleniowa dla grupy 14 osób - zapytanie ofertowe z dn. 2.01.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com