A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2010

Morze możliwości

O projekcie

NR PROJEKTU: RPPM.05.06.00-22-0063/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 816,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 849 843,60 PLN

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie i/lub samozatrudnienie 120 Uczestników i Uczestniczek Projektu zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu dzięki udziałowi w formach wsparcia w proj.-dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika w okresie: 01.11.2017-31.03.2019 r.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 120 osób (w tym min.60%K) tj.:

  • osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu – 100% uczestników projektu.
Co najmniej 80% UP stanowią (łącznie):
  • osoby w wieku 50 lat i więcej – minimum 20% grupy docelowej,
  • osoby z niepełnosprawnościami – minimum 10% uczestników projektu,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – minimum 40% uczestników projektu,
  • kobiety – minimum 60% uczestników projektu.
Projekt realizowany na terenie całego województwa pomorskiego.

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (120 os.);
  2. Pośrednictwo pracy (120 os);
  3. Kursy szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (120 os.);
  4. Staże zawodowe - 3 mies/os. (80 os.);

Działania w projekcie:

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu wyniesie 108 os. (65 Kobiet i 43 Mężczyzn), tj. na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu (120 os.).

Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podejmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie wyniesie 66 os., tj na poziomie co najmniej 55% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu (efektywność zatrudnieniowa) (120 UP)

Cały zakres wsparcia zaplanowany w proj. na rzecz GD przyczyni się wymiernie do osiągnięci celu szczegółowego RPO WP i rezultatu długoterminowego, tj.: poprawy sytuacja osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych na rynku pracy.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu .docx
Dokumenty rekrutacyjne .zip

Pismo w sprawie zwrotu kosztów dojazdu .pdf

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com