Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 8. Rynek pracy
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Mój pomysł na samozatrudnienie

O projekcie

NR PROJEKTU: RPDS.08.03.00-02-0007/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 994 635,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 845 439,75 PLN

Projekt realizowany przez Eurodoradztwo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesiony poziom przedsiębiorczości i samozatrudnienia u 23 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku od 30 roku życia z obszaru powiatów: lwóweckiego, złotoryjskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego i legnickiego ziemskiego oraz założenie 23 przedsiębiorstw dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu (wsparcie w postaci: szkoleń i doradztwa, bezzwrotnych dotacji, wsparcia pomostowego) w okresie IX.2016-II.2018.

Główne rezultaty projektu:

  1. 227 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej
  2. 23 osoby, które otrzymały wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 28 osób (11 mężczyzn, 17 kobiet), w wieku od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy- kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego (powiaty: lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, legnicki ziemski).

Zadania:

  1. Diagnoza predyspozycji kandydatów do projektu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej
  3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  4. Wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe)

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com