A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Młodzi - Wykwalifikowani - Zatrudnieni

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-02-0163/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 813 118,40 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 528 096,19 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2017r. do 31.07.2018r

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, warsztaty z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych, szkolenia zawodowe, staże zawodowe realizowane w okresie 01.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są w wieku 18-29 lat,
 • amieszkują w województwie dolnośląskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • pozostają bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w rejestrach Urzędów Pracy),
 • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie uczestniczą w szkoleniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
 • są osobami o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn), w tym:

 • 90 osób (54 kobiety, 36 mężczyzn) biernych zawodowo,
 • 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w rejestrach Urzędów Pracy,
 • minimum 20 osób (10 kobiet, 6 mężczyzn) z niepełnosprawnościami,
 • minimum 40 osób (24 kobiet, 16 mężczyzn) zamieszkujących na obszarach wiejskich subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym opracowanie i aktualizacja IPD- Indywidualnego Planu Działania) oraz pośrednictwo pracy
 2. Warsztaty z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych
 3. Szkolenia zawodowe zewnętrzne
 4. Staże zawodowe

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe z dnia 07.06.2017 .pdf
Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe z dnia 05.07.2017 .pdf
Zapytanie ofertowe - Usługa szkoleniowa z dnia 04.01.2018 .zip
Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy z dnia 30.08.2018 .zip

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com