A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzi - Wykwalifikowani - Zaktywizowani (POWR.01.02.01-06-0043/16)

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-06-0043/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 479 974,32 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 247 322,35 PLN

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest podniesiona aktywność edukacyjna, zawodowa i społeczna u min. 80% osób spośród 108 uczestników projektu (65K,43M) z gr NEET zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 54 osoby dzięki udziałowi w formach wsparcia oferowanych w projekcie w okresie od 01.01.2017-31.03.2018r.

Grupę docelową projektu stanowi 108 osób młodych (65 K i 43 M), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 l., bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kat. NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), z wyłączeniem grup określonych dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z SzOOP, w tym co najmniej 80% stanowią osoby bierne zawodowo. Pozostałą część GD stanowią osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy.

Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa lubelskiego.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

 • 108 osób młodych z gr NEET objętych wsparciem w ramach proj.
 • 35% osób długotrwale bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu
 • 48% osób o niskich kwalifikacjach które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu
 • 17 % osób z niepełnosprawnościami , które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu
 • 43% dla pozostałych grup nienależących do ww.

Działania w projekcie:

Dla każdego Uczestnika Projektu zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej/szkoleniowej poprzedzona analizą umiejętności ,predyspozycji i probl. zawodowch -IPD. Wszyscy UP wezmą udział w pośrednictwie pracy i stażach w celu nabycia doświadczenia zawodowego oraz w szkoleniach zawodowych -gdyż brak im kwalifikacji/kompetencji jakie są obecnie wymagane na rynku pr. Ponadto wszystkie osoby niepełnosprawne (33 os.) zostaną objęte poradnictwem zawodowym.

Na zakończenie udziału w szkoleniach zawodowych uczestnicy wezmą udział w egzaminie w celu uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje zawodowe ,co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie.

Zadania:

 • 1-BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD”
 • 2 - BLOK POŚREDNICTWO PRACY
 • 3 - BLOK „MOJE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNO - ZAWODOWE” DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • 4-6 BLOK SZKOLENIA ZAWODOWE
 • 7 - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną
 • 9 - BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!”

Dokument rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne .zip

Harmonogram:

Harmonogram realizacji wsparcia .xls

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe z dnia 19.04.2017 »
Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy z dnia 08.03.2017 »
Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe z dnia 17.03.2017 Anulowano

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com