A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Projekt realizowany jest przez EURODORADZTWO SPÓŁKA Z O.O. w partnerstwie z Fundacją POSPERITA

Kierunek dla Ciebie - AKTYWIZACJA!

O projekcie

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie IX.1: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania: 803 013,75 zł.

Grupa docelowa

Grupę docelową w projekcie stanowi 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn)-są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

 • osoby bierne zawodowo
 • osoby bezrobotne należące do III profilu
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej,
 • osoby objęte POPŻ,
 • osoby z niepełnosprawnościami
Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. świętokrzyskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).

Działania w projekcie:

W ramach projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:
IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU – IPD:
Poradnictwo psychologiczno – zawodowe (4 godz./os.), w tym m.in. poradnictwo w zakresie: planowania i rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE: warsztaty prowadzone w grupach (10 godz./gr.) oraz zajęcia indywidualne z psychologami (5 godz./os.) z zakresu:

 • motywacja i samoocena;
 • asertywność;
 • komunikacja międzyludzka;
 • poprawa własnego wizerunku;
 • dokonanie adekwatnej oceny siebie;
 • podjęcie decyzji dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.
BLOK POŚREDNICTWO PRACY (w sumie 6 godz./os).
Zajęcia obejmują m.in. pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, udzielanie Uczestnikom Projektu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM).

BLOK „AKTYWIZACJA EDUKACYJNA” – SZKOLENIA ZAWODOWE (dla 70 osób; średnio 100 godz./os.).
Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzą do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie zajęć zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, zaś po ich pozytywnym zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” - STAŻE ZAWODOWE (4-miesiące stażu/os. dla 45 Uczestników Projektu)
Podczas stażu Uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Uczestnicy przed przystąpieniem do stażu przejdą badanie lekarskie.

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com