A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Daj sobie szansę!

O projekcie

Stowarzyszenie Humaneo wraz z Eurodoradztwo Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Daj sobie szansę!” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0021/17.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych, jako najbardziej oddalone od rynku pracy (przyznany III profil pomocy zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) oraz osób nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej.

Struktura grupy docelowej przedstawia się następująco:

 • osoby z niepełnosprawnościami stanowić będą min. 25% grupy docelowej – są to głównie osoby o stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną – 60% grupy docelowej,
 • kobiety stanowić będą min. 60% grupy docelowej,
 • min. 10% grupy docelowej stanowić będą osoby bezrobotne (bezrobotni, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy powinni posiadać przyznany III profil pomocy), w tym 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne,
 • 90% stanowią osoby bierne zawodowo,
 • 10% grupy docelowej to otoczenie uczestników projektu (dzieci i osoby zależne).

Rekrutacja trwa od grudnia 2017 r. do końca czerwca 2018 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatów: jaworskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwówieckiego, złotoryjskiego, górowskiego, legnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego oraz wołowskiego.

Realizacja celów odbędzie się poprzez:

 • diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu (IPD) (80 UP, 6 godzin zegarowych/1 UP, tj. 3 x 2h x 80 UP, łącznie 480 h IPD), zwrot kosztów dojazdu: 35 os. x 10,00 zł x 2 spotk.;
 • coaching grupowy (8 gr. x 10 UP, 6 spotkań po 4h/dzień dla każdej grupy x 8 grup, tj. 24h/grupę, łącznie 192 h), catering, zwrot kosztów dojazdu: 35 os. x 10,00 zł x 6 spotk.;
 • coaching indywidualny (80 UP, 10 godzin zegarowych/1 UP, tj. 5 x 2h/UP, łącznie 800h), zwrot kosztów dojazdu: 35 os. x 10,00 zł x 5 spotk.;
 • pośrednictwo pracy (80 UP, 6 godzin zegarowych/1 UP, 3 x 2h/1 UP, łącznie 480 h), zwrot kosztów dojazdu: 40 os. x 10,00 zł x 3 spotk.;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych (20 UP, 10h/1 UP, tj. 5 spotkań x 2h/UP, łącznie 200h),zwrot kosztów dojazdu: 10 os. x 10,00 zł x 5 spotk.;
 • szkolenia zawodowe („szyte na miarę”, czyli po IPD nastąpi dobór szkoleń). Szkolenia dla 60 UP 80-120 h (śr. 90h), realizowane będą przez instytucje posiadające wpis do RIS. Szkolenia kończyć się będą egzaminem zewnętrznym oraz potwierdzeniem nabytych kwalifikacji rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży dokumentem (certyfikat/zaświadczenie/dyplom). Zapewniony zostanie proces walidacji efektów uczenia się i certyfikacji. Częstotliwość spotkań średnio 4-5 x tyg., max 7 h/dzień z uwagi na osoby niepełnosprawne. Min. 24 wydane zaświadczenia/certyfikaty. UP otrzymają catering, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe – 6,50 zł netto, zwrot kosztów dojazdu: 30 os. x 16 dni x 10,00 zł;
 • staże zawodowe (42 UP, 3 miesiące, badania lekarskie, czas pracy dla ON: max 7 h/dzień, max 35 h/tydzień; czas pracy pozostali UP 8 h/dzień i 40 h/tydzień). Stypendium stażowe 1.400,00 zł netto, zwrot kosztów dojazdu: 21 os. x 62 dni x 10,00 zł;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (8 os. max 6 m-cy, tj. max 519,50 zł/os. w projekcie).

Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2017 r. – 31.10.2018 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 773 879,90 zł.


Zapytania ofertowe:

Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 11.04.2018 .pdf

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com