Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na zmiany - czas na AKTYWIZACJĘ!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-B049/17

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród min. 50% osób z grupy docelowej oraz zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 1 styczeń 2018 roku do 31 grudzień 2018 roku.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa projektu stanowi 70 osób (42 kobiet i 28 mężczyzn) - są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym:

 • osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy - min. 40% GD,
 • osoby z niepełnosprawnościami - min. 30% GD (głównie w stopniu lekkim i umiarkowanym),
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dn.12 III 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikowali się do objęcia wsparciem pomocy społecznej) - min. 50% GD,
 • kobiety min.60% GD
 • osoby korzystające z POPŻ - min. 10% GD.

Projekt skierowany jest do GD z obszaru województwa łódzkiego – Uczestnikami projektu są osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. łódzkiego.

Planowane działania:

 1. Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu IPD dla 70 osób, 4h/osobę
 2. Poradnictwo Psychologiczne i Psychospołeczne – zajęcia grupowe, indywidualne konsultacje
 3. Pośrednictwo Pracy i Poradnictwo Zawodowe
 4. Blok Mój Warsztat Umiejętności Społeczno-Zawodowych – indywidualne poradnictwo psychologiczno-zawodowe dla 21 osób niepełnosprawnych, 10h/osobę
 5. Szkolenie Zawodowe Szyte na miarę dla 60 osób, 90h/osobę
 6. Staże zawodowe dla 70% uczestników projektu – 49 osób, staże 4 miesięczne

Dokumenty:

Harmonogram wsparcia .xlsx
Dokumenty rekrutacyjne i regulamin uczestnictwa .zip


Zapytania ofertowe:

Szkolenie - zapytanie ofertowe z dn. 4-09-2018 r. .zip
Szkolenie - zapytanie ofertowe z dn. 20-09-2018 r. .zipDo góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com