A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2010

Certyfikuj swoje kompetencje

O projekcie

NR PROJEKTU: RPPM.05.05.00-22-0074/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 523 880,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 295 298,00 PLN

Cel projektu:

Podniesienie w okresie 01.06.2017-30.04.2019r. poziomu kompetencji cyfrowych przez min.85% osób z grupy 360 mieszkańców Pomorza o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej (w tym 216os. 50+, 216 Kobiet, 180 osób zatrudnionych w MŚP i ES oraz 180 osób bez pracy) potwierdzonych certyfikatem ECCC dla obszaru Kompetencje Cyfrowe DIGCOMP na poziomie podstawowym w ramach modułów DC M1,DC M2,DC M3,DC M4,DC M5.

Kompetencje nabyte przez UP będą się pokrywać z poz.podst.21 kompetencji cyfrowych wymienionych w nast. 5 obszarach wskazanych w Ramie Kompetencji Informatycznych i Informacyjnych zawierającej standard wymagań dla kompetencji cyfrowych:

 • Informacja: 1.1-1.3
 • Komunikacja: 2.1-2.6
 • Tworzenie treści: 3.1-3.4
 • Bezpieczeństwo: 4.1-4.4
 • Rozwiązywanie problemów: 5.1-5.4

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 360 mieszkańców Pomorza o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji w zakresie obsługi komputera i Internetu na poziomie podstawowym.
W tej grupie:

 • 60% (216 os.)to osoby 50+,
 • 60% (216 os.) to kobiety,
 • 50% (180 os.)to osoby zatrudnione łącznie w sektorze MŚP i ES,
 • 50% (180 os.)to osoby bez pracy.

Działania w projekcie:

W projekcie zostaną przeprowadzone 5 modułowe szkolenie dla 36grup śr.10-cio osobowych (od 8 do 12os./gr.) w zakresie obsługi komputera i Internetu w ramach sylabusa ECCC dla obszaru Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP (śr.25h/Moduł-w tym 1h testu weryfikującego wiedzę i umiejętności nabyte przez UP/Moduł przed egz.zewn.)
MODUŁY SZKOL.:

 • DC M1-Informacja
 • DC M2-Komunikacja
 • DC M3-Tworzenie treści
 • DC M4-Bezpieczeństwo
 • DC M5-Rozwiązyw. problemów

Działania w projekcie:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania RPO WP 2014-2020, tj. „Poprawiona sytuacja osób w wieku aktywności zawodowej na rynku prac” poprzez nabycie lub podwyższenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Każdy uczestnik Projektu podejdzie do egzaminu zewnętrznego nadzorowanego przez działające na Pomorzu Ośrodki Egzaminacyjne ECCC akredytowane przez Fundację ECCC-podmiot uprawniony do oceny, walidacji i certyfikacji efektów uczenia się w obszarze ww. Modułów. Min.85%UP (306os.-w tym 184K) zda egzamin zewnętrzny i uzyska certyfikat ECCC.

Uzyskanie przez Uczestników Projektu certyfikatów ECCC przełoży się wprost na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy i przyczyni się do wzrostu zaangażowania w kształcenie ustawiczne.

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com