Certyfikuj swoją przyszłość

O projekcie

 • NR PROJEKTU: RPSL.07.01.03-24-055F/16
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 401 830,40 PLN
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 191 555,84 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia w grupie 100 mieszkańców województwa śląskiego o niskich kwalifikacjach, bez pracy, w wieku od 30 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) do 64 lat (w tym: 80 osób bezrobotnych - w tym 50 długotrwale Bezrobotnych ,20 osób biernych zawodowo, 30 osób 50+, 60 kobiet, 20 osób niepełnosprawncyh ) w okresie 01.05.2017-31.12.2018 przez realizację kompleksowych i zindywidualizanych. działań aktywizacji zawodowej.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu będzie 100 mieszkańców (w rozumieniu kodeksu cywilnego) województwa śląskiego, w wieku od 30 (tj. od dnia 30 urodzin) roku życia do 64 roku życia, o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie, tj. osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).
Szczegółowa struktura grupy docelowej:

 • 80 osób – osoby bezrobotne, tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia zatrudnienia, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne. W grupie osób bezrobotnych będzie 50 osób długotrwale bezrobotnych (50% wszystkich UP), tj. osób bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy;
 • 20 osób – osoby bierne zawodowo, tj. osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (nie pracują i nie są bezrobotne);
 • 30 osób w wieku 50-64 lata;
 • 20 osób z niepełnosprawnościami-20% UP (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
 • społecznej oraz zatrudnianiu os. niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego);
 • 60 kobiet.

Działania w projekcie

Aby w znaczny sposób poprawić sytuację osób z Grupy Docelowej na rynku pracy wnioskodawca zaplanował następujące wsparcie dla odbiorców projektu:

 • 1-INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD
 • 2-INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE
 • 3-INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 • 4-POŚREDNICTWO PRACY
 • 5-SZKOLENIA ZAWODOWE
 • 6-STAŻE ZAWODOWE

Dokument rekrutacyjne:

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip
Harmonogram wsparcia .pdf

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia z dn. 11-06-2018 .zip
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia z dn. 3-09-2018 .zip

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com